Regulamin Newslettera u Kawiarza

 

 

Regulamin korzystania z bezpłatnego Newslettera u Kawiarza

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących KAWIARZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-009), przy Alei Niepodległości nr 245, lok. 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738462, NIP: 7010830801, REGON: 380686945, e-mail: kontakt@kawiarz.com
 2. Korzystający z newslettera, dalej zwany Subskrybentem ma prawo do:
  1. dostępu do danych –ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę,
  2. przenoszenia danych – Subskrybent, który przekazał dane osobowe Usługodawcy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie,
  3. poprawiania danych – Subskrybent ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne. Posiadacze konta klienta w Sklepie Internetowym mogą edytować swoje dane osobowe na profilu swojego konta, usunięcia danych – Subskrybent ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane.
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
  6. odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter,
  7. zgłoszenia skargi w organie nadzorczym – gdy Subskrybent uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, dzięki której firma Kawiarz S.A. przesyła użytkownikom informacje o artykułach publikowanych na swoim blogu, ofercie oraz promocjach.
 4. Kawiarz S.A. wysyła newsletter do swoich subskrybentów w formie listu elektronicznego, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
 5. Żeby korzystać z bezpłatnej usługi newslettera niezbędny jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik, który chce subskrybować newsletter, powinien wpisać swój adres mailowy oraz imię i nazwisko w formularzu, który dostępny jest na stronie www.ukawiarza.pl. Przesłanie formularza za pomocą przycisku „wyślij”, oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na bezpłatne otrzymywanie newslettera od Kawiarz S.A.
 7. Kawiarz S.A. zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 8. Subskrybent w każdej chwili może zrezygnować z usług newslettera. W tym celu należy kliknąć link rezygnacji, który znajduje się na końcu każdego elektronicznego maila Kawiarz S.A.
 9. Usunięcie z bazy subskrybentów newslettera jest natychmiastowe, a użytkownik otrzymuje potwierdzenie wykonanej operacji.
 10. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Kawiarz S.A. za pośrednictwem newslettera, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. 2019 poz. 123 ze zm.) na konto e-mail użytkownika.
 11. Kawiarz S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.